Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany z dnia 27.08.2015 r.

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

DZIAŁ I. PRZEPISY WSPÓLNE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Zespół Szkół w Szumowie, z siedzibą przy ulicy Szkolnej 14, 18-305 Szumowo jest szkołą publiczną i działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o te ustawy oraz na podstawie ustaleń wynikających z polityki oświatowej organu prowadzącego i niniejszego Statutu.

2. W skład Zespołu Szkół w Szumowie wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa w Szumowie,

2) Gimnazjum w Szumowie.

3. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Szumowie;

2) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Szumowie;

3) Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Szumowie;

4) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Szumowie i Gimnazjum w Szumowie.

§ 2. l. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Szumowie składają się z nazwy Zespołu i nazwy danej szkoły:

1) Zespół Szkół w Szumowie. Szkoła Podstawowa w Szumowie;

2) Zespół Szkół w Szumowie. Gimnazjum w Szumowie.

 

  1. Nazwa Zespołu Szkół w Szumowie oraz nazwy szkół wymienione w ust. l są używane w pełnym brzmieniu.

  2. Zespół Szkół w Szumowie używa tablic i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3. 1. Organem prowadzący Zespół jest Gmina Szumowo.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Cykl kształcenia w Zespole trwa:

1) w Szkole Podstawowej - 6 lat;

2) w Gimnazjum - 3 lata.

§ 4. Zespołowi może być nadane imię przez Radę Gminy Szumowo na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego po uprzednim spełnieniu przez wnioskodawców następujących warunków:

1) wybór imienia Zespołu odbywać się musi z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej oraz prawa międzynarodowego;

2) podmioty wnioskujące o nadanie imienia zobowiązane są do określenia i zrealizowania we współpracy z dyrekcją Zespołu programu mającego na celu zapoznanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego z sylwetką patrona;

3) patron znajdzie swoje miejsce w programie wychowawczym Zespołu.

§ 5. l. Statut jest najwyższym prawem na terenie Zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu.

3. Dyrektor Szkoły co 5 lat opublikowuje w drodze własnego obwieszczenia tekst ujednolicony statutu.

§ 6. l. Zespół jest jednostką budżetowa, której zasady gospodarowania finansowego określone są w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

2. Obsługę finansową, administracyjną i gospodarczą Zespołu prowadzi Urząd Gminy Szumowo.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego budżet.

4. Nadzór nad działalnością finansową, administracyjną i gospodarczą Zespołu sprawuje Wójt i Rada Gminy.

  1. Zespół jest zwolniony z podatków oraz opłat z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych.

 

rozdział 2. organy zespołu.

 

§ 7. l. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna Zespołu;

 1. Rada Rodziców Zespołu;

 2. Samorząd Uczniowski Zespołu.

 

§ 8. l. Zespołem kieruje dyrektor. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora zespołu określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wydane na jej podstawie.

2. Dyrektor Zespołu:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

a) opracowuje projekty planu pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz arkusze organizacyjne Zespołu, przydział czynności i zakres obowiązków służbowych,

b) decyduje o przeniesieniu ucznia do innej klasy po zasięgnięciu opinii wychowawcy,

c) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Białymstoku o przeniesieniu ucznia Gimnazjum do innej szkoły,

d) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

e) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promowania uczniów;

f) wydaje decyzje o skreśleniu uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w

§ 64a i w § 81a statutu szkoły

g) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania

h) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

i) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

j) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowczych

k) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowczych, po warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wolne soboty

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela, zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) opracowuje plan finansowy Zespołu;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;

7) opracowuje wszystkie obowiązujące regulaminy w Zespole - regulamin pracy, wynagradzania, nagradzania i inne;

8) nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji Zespołu,

9) ponosi odpowiedzialność za mienie Zespołu;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. Sprawuje wobec nich nadzór, jest odpowiedzialny za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole oraz właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami. Ma prawo wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu, zaś w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) powierzania funkcji wicedyrektora Zespołu i odwołania z niej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego,

 1. prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z wnioskiem Rady Pedagogicznej

o odwołaniu nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej,

 1. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

5) dokonywania ocen pracy nauczycieli;

 1. przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatku funkcyjnego i innych dla nauczycieli

w granicach obowiązującego prawa;

7) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu /po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej/.

4. Dyrektor Zespołu odpowiada również za:

1) zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, samodzielnej pracy uczniów,

2) tworzenie właściwych warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej;

3) dobór kadry z pełnymi kwalifikacjami oraz mobilizowanie jej do ciągłego doskonalenia

zawodowego;

4) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

5) opiekę nad uczniami w zależności od ich wieku i potrzeb;

6) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu;

7) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez Zespół;

8) celowe wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Zespołu;

9) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

10) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Dyrektor Zespołu wykonując swoje zadania współpracuje z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz innymi instytucjami środowiskowymi.

6. Dyrektor Zespołu przekazuje Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespól oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 9. Dyrektor Zespołu może być odwołany na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty.

§ 10. l. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy Pedagogiczni zatrudnieni w Zespole bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on także odpowiedzialny za powiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z przygotowaniem pracy na dany rok;

2) na koniec semestru i roku szkolnego związku z zatwierdzeniem semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji i promowania oraz oceną pracy szkoły;

3) w miarę bieżących potrzeb.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) z inicjatywy przewodniczącego;

3) organu prowadzącego Zespół

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

9. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej obejmują:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

 1. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 2. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 46a i w §64 statutu szkoły

 3. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) kandydata, ustalonego przez organ prowadzący, na stanowisko dyrektora Zespołu, w przypadku, gdy do konkursu na to stanowisko nikt się nie zgłosił lub gdy w drodze konkursu nie wyłoniono kandydata;

2) wniosek organu prowadzącego o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu na okres kolejnych pięciu lat szkolnych lub w uzasadnionych przypadkach na okres krótszy, jednak nie krótszy jak jeden rok szkolny;

3) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4) projekt planu finansowego Zespołu;

5) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) zamiar powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  1. zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

  2. przedstawiony program nauczania

  3. dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowczych

11) sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

12) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

13) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

14) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez dyrektora szkoły.

11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora Zespołu lub do dyrektora Zespołu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców /opiekunów prawnych/, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11. l. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

a) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic i przeprowadza się je na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m. in. zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

3. Reprezentacja rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w pkt. l.

4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Fundusze Rady Rodziców wspierają statutową działalność Zespołu, a zasady ich wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców działa m. in. przez podejmowanie uchwał, wysuwanie postulatów i wniosków w czasie:

1) zebrań plenarnych;

2) posiedzeń prezydium;

3) zebrań klasowych;

4) obrad , powołanych przez siebie komisji.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

1) Rada Rodziców opiniuje dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

8. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora Zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Zespole i w klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych;

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, a także egzaminu po ukończeniu kształcenia w Szkole Podstawowej i egzaminu po ukończeniu nauki w Gimnazjum;

3) uzyskania w każdym czasie ustnej lub pisemnej rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

 1. wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat Zespołu, a także szkół wchodzących w skład Zespołu;

5) bezpłatnego dostępu do e - dzienników.

 

9. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane w Zespole spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12. l. W zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą uczniowie Zespołu. Wszyscy uczniowie Zespołu należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego danej klasy.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin Samorządu oraz regulaminy organów Samorządu nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.

5. Samorządem opiekuje się nauczyciel Zespołu powołany przez dyrektora Zespołu na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

6. Do zadań Samorządu należy między innymi:

1) rozwijanie demokratycznych norm współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, m.in. poprzez pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce;

4) przedstawiania dyrekcji Zespołu opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec niej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

5) współdziałanie z władzami Zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych;

6) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się tego konfliktu - zgłaszanie go za pośrednictwem opiekuna Samorządu - dyrekcji Zespołu lub Radzie Pedagogicznej;

7) dbanie - w całokształcie swej działalności - o dobre imię i honor szkoły.

8) prowadzenie działalności mającej na celu rozwijanie samorządności, aktywności społecznej i przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową szkoły.

7. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności podstawowych praw uczniów;

2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;

4) udział w tworzeniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej;

5) wydawania gazetek i prowadzenia kroniki;

6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;

7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Zespole oraz poręczeń za uczniów;

8) wnioskowania do dyrektora Zespołu w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;

9) dysponowania, w oparciu o regulamin Samorządu i w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież;

10) samorząd uczniowski opiniuje dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

8. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, które w swojej działalności kierują się prawami i obowiązkami ucznia oraz regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

§ 13. l. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów szkoły.

2. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.

3. W przypadku powstania konfliktu między organami Zespołu lub wewnątrz organu dyrektor Zespołu jest obowiązany do zbadania przyczyny konfliktu i wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami.

4. Spory pomiędzy dyrektorem Zespołu a innymi organami Zespołu rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący Zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 14. l. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje, o których mowa w ust. l wyraża dyrektor Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział 3. organizacja zespołu

§ 15. Załącznikami do Statutu Zespołu Szkół są:

1) Program wychowawczy Zespołu Szkół w Szumowie - załącznik nr 1

2) Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Szumowie - załącznik nr 2

3) uchylony

4) Statut oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Szumowie - załącznik nr 4

§ 16. l. Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, realizacji zadań dydaktyczno -wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel, który posiada pełne kwalifikacje do tej pracy.

3. Dyrektor Zespołu:

1) dokonuje przydziału czynności pracownikowi biblioteki i ustala zakres jego kompetencji;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza;

3) zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń wypożyczalni i czytelni warunkujące prace biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.

5. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

6. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonym przez dyrektora Zespołu.

7. Biblioteka realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) gromadzenie księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury - dla dzieci i młodzieży;

2) gromadzenie czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii - dla nauczycieli;

3) gromadzenie literatury wspomagającej wychowanie i kształcenie dziecka - dla rodziców;

4) gromadzenie pomocy audiowizualnych;

5) opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) udostępnianie zbiorów czytelnikom;

7) organizację warsztatu czytelniczego;

8) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa;

9) współpracę z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem oraz innymi instytucjami.

8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

9. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

10. Systematycznie dokonuje selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Zespołu.

11. Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywana jest przez l rok a czasopisma metodyczne - przez 5 lat.

12. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu, co najmniej raz na 5 lat /wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony/.

13. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.

14. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej.

15. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu Zespołu.

§ 17. l. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły Zespół organizuje świetlicę.

2. Świetlica działa w oparciu o regulamin, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. Regulamin ten opracowuje dyrektor Zespołu, a zatwierdza go Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu.

3. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą w godzinach określonych potrzebami uczniów.

4. Świetlica prowadzi różnorodne formy pracy z uczniami m. in:

1) pomoc w odrabianiu prac domowych;

2) czytelnictwo indywidualne i zbiorowe;

3) zajęcia mające na celu popularyzowanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;

4) zajęcia ruchowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu;

5) inne zajęcia wynikające z planu pracy Zespołu na dany rok szkolny.

ROZDZIAŁ 4. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 18. l. W Zespole zatrudnia się, zgodnie z wymaganiami i kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach - pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu regulują:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późn. zm.;

2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy z późn. zm.;

 1. inne przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw wymienionych w ust. 2, pkt. l i 2.

§ 19. Pracownicy pedagogiczni Zespołu to: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, logopeda.

§ 20.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

l) sporządzanie na dany rok szkolny planu dydaktycznego z przedmiotu, którego uczy w danej klasie i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrekcji Zespołu;

a) nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej

b) szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne, zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

2) nauczyciel rozpoczynający pracę, oprócz sporządzania w/w planu, przez pierwsze 3 lata pracy w Zespole, zobowiązany jest do przygotowywania konspektów do poszczególnych jednostek lekcyjnych;

3) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności w dzienniku lekcyjnym;

4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

5) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;

6) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu, rodziny, środowiska i kraju;

9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki w tym zakresie;

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;

12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia;

13) poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru,

14) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych, itp.;

15) prowadzenie klasopracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;

16) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu;

17) dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia;

18) prowadzenie zajęć profilaktyczno - resocjalizacyjnych, z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie;

19) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

20) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno - wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

21) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

22) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

 1. pełnienie obowiązków podczas dyżurów w Zespole wg harmonogramu dyżurów;

 2. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję Zespołu a wynikających z organizacji pracy Zespołu;

 1. informowanie ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych/ przed klasyfikacyjnym, rocznym i śródrocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych - w formie, terminie i na zasadach określonych w ogólnym systemie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 2. Nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum jest zobowiązany prowadzić w wymiarze 2 godzin w tygodniu zajęcia opieki świetlicowej, lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły i

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 545

Utworzono dnia: 19.05.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 06.04.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 06.04.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 11.01.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 28.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 28.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 28.05.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Statut